НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН

 УУДАМ МОНГОЛ ЭДҮКЭЙШН СУРГУУЛЬ

САНАЛ, ХҮСЭЛТ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ

 

Нэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

 

 1. Энэхүү журмын үндсэн зорилго нь Сургуулиас үзүүлж буй сургалтын үйлчилгээг суралцагч, эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчид /Цаашид Эцэг эх гэх/ ойртуулах, тэдний санал хүсэлт, өргөдөл гомдол //Цаашид Өргөдөл гэх/-ыг хүлээн авах, шийдвэрлэхтэй холбогдон үүссэн харилцааг зохицуулахад оршино.
 2. Энэхүү журам нь сургуулийн зүгээс суралцагч, Эцэг эхийн санал хүсэлт өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэхэд ашиглагдана.
 3. Энэхүү журам нь батлагдсан өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчлэх ба зөвхөн Сургуулийн дотоод хэрэгцээнд ашиглана.
 4. Журамд цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдан Сургуулийн захирлын тушаалаар өөрчлөлт оруулж болно.

 

Хоёр. ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ, ХҮЛЭЭН АВАХ

 1. Сургуультай холбогдох гэрээг албан ёсоор байгуулсан Эцэг эх болон суралцагч Өргөдөл гаргах эрхтэй.
 2. Эцэг эх нь Өргөдлийг бичгээр эсвэл цахим /имэйл/ хэлбэрээр, мөн сургуулиас бэлтгэсэн цахим санал хүсэлтийн хуудсаар дамжуулан гаргаж болно.
 3. Өргөдөлд шаардлагатай холбогдох нотлох баримтыг заавал хавсаргасан байна.
 4. Өргөдөл гаргагч нь дараах мэдээллийг заавал дурдсан байна. Үүнд:
  • Өргөдөл гаргагчийн болон хүүхдийн овог, нэр, ;
  • Оршин суугаа хаяг;
  • Холбоо барих утасны дугаар
 1. Суралцагч нь сургуулийн холбогдох албан тушаалтанд аман байдлаар шууд хандаж болно.
 2. Сургуулиас томилогдсон ажилтан Өргөдөлийг хүлээн авахдаа шаардлагатай тохиолдолд дараах мэдээллийг бүртгэн авч, холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлнэ. Үүнд:
  • Хэнд хандсан тухай мэдээлэл;
  • Ямар асуудлыг шийдвэрлүүлэх тухай мэдээлэл;
  • Холбогдох нотолгоо, баримт, нэмэлт материал, бусад шаардлагатай зүйлс.
 1. Дараах Өргөдөлийг хүлээн авахаас татгалзаж шууд буцааж болно. Үүнд:
  • Суралцагчийн Эцэг эх биш этгээдийн гаргасан,
  • Буцах эзэнгүй, холбогдох нотлох баримтгүй,
  • Хууль, дүрэм, журам, гэрээнд заасан бусад нөхцөл.
  • Өргөдөлийг шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтан шууд хүлээн авч болно.

 Гурав. ХАРИУ ӨГӨХ, ШИЙДВЭРЛЭХ

 1. Бичгээр болон цахимаар ирсэн Өргөдөлийг хариуцсан ажилтан хүлээн авч дарааллын дагуу бүртгэх ба тухайн өдөрт багтаан шийдвэрлэх албан тушаалтанд шилжүүлэн өгнө.
 2. Өргөдөл, гомдол хүлээн авсан албан тушаалтан өргөдөл гомдолтой танилцсаны дараа ажлын 2 өдөрт багтаан холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлнэ.
 3. Шууд шийдвэрлэх боломжгүй бөгөөд удаан хугацаанд шийдвэрлэх асуудлуудыг бүртгэн авч зохих албан тушаалтанд шилжүүлнэ.
 4. Өргөдөл, гомдлыг дараах тохиолдолд хянан үзэхгүй буцаана:
  • Тодорхой нэр, хаяггүй;
 5. Өргөдөл, гомдолд дурдсан асуудал бүрийг эрх хэмжээнийхээ хүрээнд хянан үзэж, үндэслэлтэй, бүх талаас судалж бүрэн дүүрэн хариулах, шаардлагатай зөвлөмж зөвлөгөөг өгч, гарцыг нь тодорхойлж шийдвэрлэнэ.
 6. Өргөдөл, гомдолтой танилцсан ажилтан уг асуудлыг өөрөө биечлэн хянаж шийдвэрлэхээр бол энэ журам болон холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд өргөдөл, гомдолд дурдсан асуудлыг бүх талаас нь нягтлан судалж, үндэслэлтэй, нэг мөр, эцэслэн шийдвэрлэнэ.
 7. Шаардлагатай тохиолдолд биечлэн уулзах утсаар ярих зэргээр хариу өгч болно.
 8. Шууд шийдвэрлэх боломжгүй бөгөөд удаан хугацаанд шийдвэрлэх асуудал /хөрөнгө мөнгө шаардагдсан гэх мэт /-аар гаргасан өргөдлийг холбогдох хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу шийдвэрлэнэ.
 9. Өргөдөл гомдлыг дараах хугацаанд хянан шийдвэрлэнэ:
  • Нэмэлт баримт, мэдээлэл бүрдүүлэх шаардлагагүй, өөрт байгаа мэдээлэл, олгогдсон эрх, үүргийн хүрээнд шийдвэрлэх боломжтой өргөдөл, гомдлыг ажлын ажлын 3 хоногийн дотор.
  • Нэмэлт баримт, мэдээлэл бүрдүүлэх, өөр байгууллага, албан тушаалтнаас тодруулга, лавлагаа авч, судалж шийдвэрлэх өргөдөл, гомдлыг ажлын 7 хоногийн дотор;
  • Шалгаж тодруулах шаардлагатай, мөн тодорхой ажиллагаа хийгдэх боловч ажлын хэсэг болон зөвлөл, комисс, хорооны хурлаар хэлэлцүүлэх шаардлагагүй өргөдөл, гомдлыг анх бүртгэсэн өдрөөс хойш ажлын 15 хоногийн дотор тус тус хянан шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ.
  • Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байгаа ажилтан хүндэтгэн үзэх шалтгаантай болон шаардлагатай тохиолдолд өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх хугацааг сунгуулахаар үндэслэл бодит нөхцөл байдал, хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх хугацааг нэг удаа, хуанлийн 30 хүртэлх хоногоор сунгаж болно.
  • Саналын шинжтэй өргөдлийн хариуг 90 хоногт багтаан өгнө.
 10. Хянан шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг өргөдөл, гомдлын бүртгэлд тэмдэглэх бөгөөд өргөдөл, гомдол гаргасан этгээдэд мэдэгдэнэ.
 11. Хориглох зүйл
  • Хугацаа хэтэрсэн өргөдөл, гомдлыг ажилтан бусад ажилтан руу шилжүүлэхийг хориглоно.
  • Өргөдөл, гомдлыг тухайн өргөдөл, гомдолд холбогдож байгаа албан тушаалтанд өгөхийг хориглоно.
  • Өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээ болон үндсэн үйл ажиллагаа, хэрэгжүүлэх чиг үүрэгт нь хамаарах, хянан шийдвэрлэж хариу өгөх боломжтой асуудлаар ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах, бусдад шилжүүлэх, буцаах, шийдвэрлэхээс зайлсхийх үйлдэл, эс үйлдлийг хориглоно.

 

— о00о —

 

play youtube,
vvlx,
xvideos,
xxx,
sex việt,
Chinese Sex,
Visionary Fragrances,
Holiday Lyrics Madonna,
Wire Transfer Fees Td,
porn videos,
Box Score For World Series,
Watch Get Out,
F 35 Lightning Ii Top Speed,
Char Simpson,
Alvin Flames,
Anime xxx,
Watery Activia,
Finales Nba,

© 2024 он. Uudam Mongol. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб хөгжүүлэгч Mind Agency